Onze therapieën

België


Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website (hierna te noemen de “Website”) die verzorgd wordt door Linde Gas Benelux B.V., Linde Gas Therapeutics Benelux B.V., Linde Homecare Benelux B.V., Linde Gas Cryoservices B.V. en Linde Gas Belgium N.V., Linde Homecare Belgium (hierna gezamenlijk te noemen “Linde”) is onderworpen aan de volgende bepalingen:

 

1. Handelsmerk en auteursrecht, gebruiksrechten

De gehele content van de Website, zoals tekst, foto’s, afbeeldingen, geluid, animaties en video’s, met inbegrip van bedrijfslogo’s en merken, alsmede de opmaak (hierna te noemen de “Content”), wordt beschermd door merken- en auteursrecht en andere wetgeving voor de bescherming van intellectueel eigendom. Het verspreiden, wijzigen of kopiëren van de Content, met inbegrip van framing of het toepassen van framingtechnieken, is verboden. 

Linde stelt uitdrukkelijk dat een aantal foto’s op de Website wordt beschermd door het auteursrecht van derden. 

Via de Website worden geen licentierechten of andere rechten verleend voor het gebruik van intellectueel eigendom dat in de Website is vervat, waaronder begrepen merken en auteursrecht. Het kopiëren, verspreiden, verveelvoudigen, doorsturen en anderszins gebruikmaken van dit beschermde intellectuele eigendom is zonder schriftelijke toestemming van Linde niet toegestaan. De resterende inhoud van de Website mag evenmin worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of beschikbaar worden gesteld aan derden. Voor het gebruik van teksten, tekstgedeelten of visueel materiaal in het bijzonder, is voorafgaande goedkeuring van Linde noodzakelijk. 

Het is de gebruiker uitdrukkelijk toegestaan één kopie van de Website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te maken, op voorwaarde dat de inhoud niet wordt gewijzigd tijdens het kopiëren en alle verwijzingen naar industriële eigendomsrechten in de kopie worden behouden of worden ingevoegd indien slechts fragmenten van de Website worden gebruikt. De inhoud van persberichten en andere documenten die als openbaar worden aangemerkt, mogen in openbaarmakingen worden gebruikt. Dit is niet van toepassing op delen van openbare documenten die worden beschermd door merk- of auteursrecht dan wel andere wettelijke voorschriften. 

 

2. Beperking van aansprakelijkheid

Linde is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van de Website. 

Linde controleert en actualiseert de informatie op de Website voortdurend. Ondanks het betrachten van gepaste zorgvuldigheid, kan Linde niet garanderen dat de Website vrij van fouten is. Daarom aanvaardt Linde geen aansprakelijkheid en verleent zij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie dat de verstrekte informatie up-to-date, nauwkeurig of volledig is. Hetzelfde geldt voor alle andere webpagina’s die via een hyperlink vanaf de Website worden benaderd, ongeacht of deze toebehoren aan gelieerde maatschappijen of derden. Linde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze webpagina’s en is niet verantwoordelijk voor regelingen betreffende gegevensbescherming van de operators van deze webpagina’s. 

Linde behoudt zich het recht voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de verstrekte informatie of gegevens te wijzigingen of aan te vullen. Uitspraken op de Website over de toekomst van Linde zijn gebaseerd op de opvattingen en het oordeel van het management van Linde en zijn daarom omgeven door risico’s en onzekerheden. Linde is niet verplicht deze uitspraken over de toekomst van Linde aan te passen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze uitspraken. 

Linde kan de toegang tot de Website op elk moment weigeren en geeft geen garantie dat de Website ononderbroken beschikbaar is. 

Hoewel Linde alles in het werk stelt om de Website vrij van virussen te houden, kan zij niet garanderen dat de site virusvrij is. 

 

3. Websites van externe providers/Links

De Website bevat links en verwijzingen naar websites van derden. Deze links en verwijzingen houden niet in dat Linde instemt met de content van websites van derden. Linde is niet verantwoordelijk voor de content van websites van derden en is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het gebruik daarvan, ongeacht het doel. Links naar websites van derden worden alleen gemakshalve aan gebruikers van de Website verstrekt.

 

4. Gebruikersinformatie

Om uw verzoek om informatie in te kunnen willigen, kunt u gevraagd worden persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door u geheel vrijwillig verschaft en worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek om informatie te voldoen. Alle gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

5. Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden en alle vragen en geschillen met betrekking tot het gebruik van deze Website is Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal recht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).